(32) 793 89 89 kontakt@pwvita.pl

Realizacja obowiązku informacyjnego RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz w oparciu o art. 13 i art. 14  powyższego rozporządzenia przekazujemy Pani/Panu przysługiwały określone niżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vita Sp. z o.o. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vita Sp. zo.o. prowadząca działalność pod adresem  41-200 Sosnowiec ul. Kanarków 5, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 644-341-88-88, o nadanym numerze REGON: 241127828.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w co najmniej jednym z następujących celów:
  1. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba  której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych oraz im pochodnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c.
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegającego na pozyskiwaniu nowych kontaktów do potencjalnych klientów  w celu oferowania własnych produktów i usług, prowadzenia akcji marketingowych i reklamowych, ewentualnym ustaleniu roszczeń lub ochronie roszczeń lub obronie przed roszczeniami, itp.
  4. do celów sprzedażowych i marketingowych realizowanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

 3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane na jeden z wymienionych sposobów:
  1. przez bezpośrednie podanie danych osobowych, w postaci przekazania wizytówki, wysyłki korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, wypełnienia odpowiedniego formularza na stronie internetowej administratora
  2. z publicznie dostępnych źródeł i rejestrów takich jak: CEIDG, KRS, REGON, NIP, PKD, firmowe strony internetowe, ogłoszenia w sieci Internet, oficjalna firmowa linia informacyjna działająca pod podanymi w Internecie numerami telefonów
  3. przekazania w dowolny sposób danych niezbędnych do przygotowania i wykonania umowy
  4. poprzez zakup komercyjnej bazy danych kontaktowych od podmiotów, które pisemnie poświadczyły i są w stanie wykazać posiadanie Pana/Pani zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych firmom trzecim

 4. W oparciu o specyfikę prowadzonej działalności Administratora ukierunkowanej na obsługę osób fizycznych, zbierane i przetwarzane będą kategorie danych obejmujące:
  - dane osobowe takie jak: imię, nazwisko,adres zameldowania
  - dane kontaktowe np. numer telefonu, adres korespondencyjny, mailowy
  - dane identyfikacyjne np. Pesel
  - dane transakcyjne np. numer rachunku bankowego, szczególnie dotyczące płatności realizowanych na rachunek bankowy 
  - dane kontraktowe np. szczegóły zawartych umów
  - dane behawioralne np. dane posiadanych produktów oraz sposobu ich wykorzystania
  - dane komunikacyjne np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji
  - oraz  numery telefonów, adresy mailowe, adresy IP. Dane te będą łączone z danymi nie będącymi danymi osobowymi, które nie mogą wskazać danej osoby, takie jak: nazwa firmy, adres firmy, firmowe numery NIP, KRS, REGON,  domena firmowa, numer firmowego konta bankowego, nazwa komórki organizacyjnej w firmie, określenie służbowego stanowiska, profilu działalności firmy, itp.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania i realizacji zawartej/planowanej do zawarcia z Panią/Panem umowy, usługi prawne, analityczne i marketingowe, dochodzenie należności, rozliczanie umów, usługi bankowe w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez najdłuższy z następujących okresów czasowych:
  1. przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości i przepisami podatkowymi,
  2. przez okres najdalej 3 lat od ostatniego kontaktu,
  3. na czas trwania zawartej umowy,
  4. przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora
  5. okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony przez okres przedawnienia roszczeń

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679

 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi oraz przekazania  informacji lub w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi oraz przekazania informacji lub brak możliwości przygotowania, zawarcia i wykonania umowy.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, a zautomatyzowane działanie będzie wykonywane jedynie przez systemy informatyczne obsługujące serwis internetowy administratora, system poczty elektronicznej oraz zautomatyzowany system fakturowania i windykacji.

 12. Obowiązek informacyjny w odniesieniu do otrzymanych danych osobowych, zostanie przez administratora zrealizowany po pozyskaniu danych osobowych w terminie najpóźniej w ciągu jednego miesiąca lub przy pierwszej komunikacji realizowanej z osobą, której dane dotyczą.

 13. Obowiązek informacyjny będzie realizowany w zależności od źródła pozyskania danych oraz dostępnego medium komunikacyjnego:
  1. w przypadku otrzymania danych z formularza na stronie internetowej obowiązek będzie realizowany po wypełnieniu i wysłaniu formularza jako przekierowanie na link do niniejszego opracowania
  2. w przypadku otrzymania danych w postaci wizytówki wizytówki obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej zawierającej link do niniejszego opracowania
  3. po otrzymaniu tradycyjnej korespondencji obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie odpowiedzi na tą korespondencję albo w postaci tradycyjnej albo w postaci korespondencji elektronicznej zawierającej link do niniejszego opracowania
  4. po otrzymaniu korespondencji elektronicznej obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie elektronicznej odpowiedzi na tą korespondencję zawierającą link do niniejszego opracowania
  5. po otrzymaniu danych z publicznie dostępnych źródeł i rejestrów obowiązek będzie realizowany po wstępnym spotkaniu lub rozmowie poprzez wysłanie elektronicznej korespondencji zawierającą link do niniejszego opracowania
  6. po otrzymaniu danych poprzez zakup komercyjnej bazy danych kontaktowych obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej zawierającej link do niniejszego opracowania

 14. W przypadku konieczności skasowania Pani/Pana danych, wszystkie zebrane dane osobowe zostaną usunięte z nośników oraz rejestrów lub anonimizowane jeżeli usunięcie danych naruszyłoby strukturę danych. W każdym przypadku postaramy się zrealizować Państwa żądania. Może się jednak okazać, że jest to technicznie lub organizacyjnie niemożliwe lub wiąże się z nadmiernym nakładem sił i środków – w takiej sytuacji poinformujemy Państwa o braku możliwości realizacji żądania i jego przyczynach.

Bezpłatna konsultacja

Bez konieczności wizyty, zbędnych formalności skorzystaj z możliwości BEZPŁATNEJ ROZMOWY.

Umów się na rozmowę